تور استانبول شهریور

*** پرواز رفت و برگشت با ایرلاین های ایران ایر تور و آسمان و ایران ایر ***

(AIRBUS A300-600) غول پیکر

پکیج ویژه تاریخ 27 الی 31 شهریور و 1 و 2 و 6 و 7 و 9 الی 15 مهر میباشد .

پکیج در رفت تاریخ 1 و 2 مهر شامل 300.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

پکیج در برگشت تاریخ 15 مهر شامل 600.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

پکیج در برگشت تاریخ 16 مهر شامل 950.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

پکیج در برگشت تاریخ 17 مهر شامل 500.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

پکیج در برگشت تاریخ 21 مهر شامل 300.000 تومان افزایش نرخ میباشد .

هتل Reydel Istanbul

هتل Reydel Istanbul

single دوتخته 5,850,000
double یک تخته 6,660,000
crib کودک با تخت 5,625,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Grand Liza Istanbul

هتل Grand Liza Istanbul

single دوتخته 6,145,000
double یک تخته 7,235,000
crib کودک با تخت 5,625,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Birol Istanbul

هتل Birol Istanbul

single دوتخته 6,315,000
double یک تخته 7,585,000
crib کودک با تخت 5,685,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل All Inn Istanbul

هتل All Inn Istanbul

single دوتخته 6,490,000
double یک تخته 7,930,000
crib کودک با تخت 6,085,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Cumbali Plaza Istanbul

هتل Cumbali Plaza Istanbul

single دوتخته 6,545,000
double یک تخته 8,045,000
crib کودک با تخت 5,800,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل The City Port Istanbul

هتل The City Port Istanbul

single دوتخته 6,545,000
double یک تخته 8,045,000
crib کودک با تخت 5,970,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل GOLDEN HILL ISTANBUL

هتل GOLDEN HILL ISTANBUL

single دوتخته 6,605,000
double یک تخته 7,465,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Marmaray Istanbul

هتل Marmaray Istanbul

single دوتخته 6,720,000
double یک تخته 8,390,000
crib کودک با تخت 6,200,000
stroller کودک بدون تخت 939,833,097
هتل Dora Istanbul

هتل Dora Istanbul

single دوتخته 6,775,000
double یک تخته 8,505,000
crib کودک با تخت 5,855,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Maroon Tomtom Istanbul

هتل Maroon Tomtom Istanbul

single دوتخته 6,835,000
double یک تخته 8,620,000
crib کودک با تخت 6,200,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل ATRO ISTANBUL

هتل ATRO ISTANBUL

single دوتخته 6,835,000
double یک تخته 8,620,000
crib کودک با تخت 6,200,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Grand Star Istanbul

هتل Grand Star Istanbul

single دوتخته 7,180,000
double یک تخته 9,310,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Lion Istanbul

هتل Lion Istanbul

single دوتخته 7,215,000
double یک تخته 9,380,000
crib کودک با تخت 6,405,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل TANGO SISLI ISTANBUL

هتل TANGO SISLI ISTANBUL

single دوتخته 7,235,000
double یک تخته 9,425,000
crib کودک با تخت 15,990,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Taksim Express Istanbul

هتل Taksim Express Istanbul

single دوتخته 7,350,000
double یک تخته 9,655,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل City Center Istanbul

هتل City Center Istanbul

single دوتخته 7,350,000
double یک تخته 9,650,000
crib کودک با تخت 6,540,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل TANGO TAKSIM ISTANBUL

هتل TANGO TAKSIM ISTANBUL

single دوتخته 7,465,000
double یک تخته 9,885,000
crib کودک با تخت 6,260,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Inntel Istanbul

هتل Inntel Istanbul

single دوتخته 7,465,000
double یک تخته 9,885,000
crib کودک با تخت 6,260,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Dedeman Istanbul

هتل Dedeman Istanbul

single دوتخته 7,640,000
double یک تخته 10,230,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Maroon Pera Istanbul

هتل Maroon Pera Istanbul

single دوتخته 7,700,000
double یک تخته 10,345,000
crib کودک با تخت 6,375,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Feronya Istanbul

هتل Feronya Istanbul

single دوتخته 7,700,000
double یک تخته 10,345,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Konak Istanbul

هتل Konak Istanbul

single دوتخته 7,700,000
double یک تخته 10,345,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Palazzo Donizetti Istanbul

هتل Palazzo Donizetti Istanbul

single دوتخته 7,815,000
double یک تخته 10,575,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Surmeli Istanbul

هتل Surmeli Istanbul

single دوتخته 7,930,000
double یک تخته 10,805,000
crib کودک با تخت 6,315,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Grand de Pera Istanbul

هتل Grand de Pera Istanbul

single دوتخته 7,930,000
double یک تخته 10,805,000
crib کودک با تخت 6,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل The Peak Istanbul

هتل The Peak Istanbul

single دوتخته 8,215,000
double یک تخته 11,380,000
crib کودک با تخت 6,775,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Cher İstanbul

هتل Cher İstanbul

single دوتخته 8,330,000
double یک تخته 11,610,000
crib کودک با تخت 6,775,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل MERCURE BOMONTI  ISTANBUL

هتل MERCURE BOMONTI ISTANBUL

single دوتخته 8,435,000
double یک تخته 11,815,000
crib کودک با تخت 6,945,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Metropolitan Istanbul

هتل Metropolitan Istanbul

single دوتخته 8,435,000
double یک تخته 11,815,000
crib کودک با تخت 6,675,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Central palace Istanbul

هتل Central palace Istanbul

single دوتخته 8,505,000
double یک تخته 11,960,000
crib کودک با تخت 6,545,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Richmond Istanbul

هتل Richmond Istanbul

single دوتخته 8,570,000
double یک تخته 12,085,000
crib کودک با تخت 7,080,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Eresin Taxim Premier Istanbul

هتل Eresin Taxim Premier Istanbul

single دوتخته 8,570,000
double یک تخته 11,950,000
crib کودک با تخت 6,810,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Nippon Istanbul

هتل Nippon Istanbul

single دوتخته 8,705,000
double یک تخته 12,360,000
crib کودک با تخت 6,540,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Avantgarde Taksim Istanbul

هتل Avantgarde Taksim Istanbul

single دوتخته 8,770,000
double یک تخته 12,495,000
crib کودک با تخت 6,540,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Grand Oztanik Istanbul

هتل Grand Oztanik Istanbul

single دوتخته 8,770,000
double یک تخته 12,495,000
crib کودک با تخت 6,540,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Taksim Gonen Istanbul

هتل Taksim Gonen Istanbul

single دوتخته 8,840,000
double یک تخته 12,225,000
crib کودک با تخت 7,620,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Grand Cevahir Istanbul

هتل Grand Cevahir Istanbul

single دوتخته 8,965,000
double یک تخته 11,730,000
crib کودک با تخت 6,775,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Point Barbaros Istanbul

هتل Point Barbaros Istanbul

single دوتخته 8,975,000
double یک تخته 12,900,000
crib کودک با تخت 7,010,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Golden Age Istanbul

هتل Golden Age Istanbul

single دوتخته 8,975,000
double یک تخته 12,900,000
crib کودک با تخت 7,080,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل  THE MARMARA TAKSIM

هتل THE MARMARA TAKSIM

single دوتخته 9,380,000
double یک تخته 13,710,000
crib کودک با تخت 6,675,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Sheraton City Center Istanbul

هتل Sheraton City Center Istanbul

single دوتخته 9,380,000
double یک تخته 13,710,000
crib کودک با تخت 6,810,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Titanic City Istanbul

هتل Titanic City Istanbul

single دوتخته 9,450,000
double یک تخته 13,845,000
crib کودک با تخت 6,810,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Elite World Istanbul

هتل Elite World Istanbul

single دوتخته 10,465,000
double یک تخته 15,605,000
crib کودک با تخت 7,215,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Point Istanbul

هتل Point Istanbul

single دوتخته 10,465,000
double یک تخته 15,875,000
crib کودک با تخت 7,080,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

single دوتخته 11,205,000
double یک تخته 17,365,000
crib کودک با تخت 9,110,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل  FRASER PALACE

هتل FRASER PALACE

single دوتخته 11,275,000
double یک تخته 17,500,000
crib کودک با تخت 8,435,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Hilton Bomonti Istanbul

هتل Hilton Bomonti Istanbul

single دوتخته 12,495,000
double یک تخته 19,935,000
crib کودک با تخت 7,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Conrad Istanbul

هتل Conrad Istanbul

single دوتخته 13,035,000
double یک تخته 21,020,000
crib کودک با تخت 7,215,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Hilton Bosphorus Istanbul

هتل Hilton Bosphorus Istanbul

single دوتخته 13,035,000
double یک تخته 21,020,000
crib کودک با تخت 7,215,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

single دوتخته 14,525,000
double یک تخته 23,995,000
crib کودک با تخت 8,435,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل Swissotel Bosphorus Istanbul

هتل Swissotel Bosphorus Istanbul

single دوتخته 18,585,000
double یک تخته 32,115,000
crib کودک با تخت 9,920,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000
هتل RITZ CARLTON

هتل RITZ CARLTON

single دوتخته 19,800,000
double یک تخته 34,555,000
crib کودک با تخت 9,785,000
stroller کودک بدون تخت 4,890,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی در کشورمقصد ، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری  با ناهار، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار
ارائه تست منفی کووید19   72 ساعت قبل از پرواز الزامیست

توضیحات تکمیلی

ارائه تست منفی کووید19 (pcr)جهت انجام پروازاز طرف ایرلاین ها الزامیست
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
کودک زیر 2 سال 850.000 تومان 

ساعت کاری همه روزه از 09:00 الی 18:00

امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور استانبول شهریور
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .