تور استانبول از اصفهان

هتل Reydel Istanbul

هتل Reydel Istanbul

single دوتخته 6,050,000
double یک تخته 7,590,000
crib کودک با تخت 5,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Grand Liza Istanbul

هتل Grand Liza Istanbul

single دوتخته 6,430,000
double یک تخته 8,220,000
crib کودک با تخت 5,590,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Oriella Istanbul

هتل Oriella Istanbul

single دوتخته 6,810,000
double یک تخته 8,970,000
crib کودک با تخت 6,150,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Monopol Istanbul

هتل Monopol Istanbul

single دوتخته 6,810,000
double یک تخته 8,970,000
crib کودک با تخت 6,150,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Fide Istanbul

هتل Fide Istanbul

single دوتخته 6,900,000
double یک تخته 9,160,000
crib کودک با تخت 6,150,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل All Inn Istanbul

هتل All Inn Istanbul

single دوتخته 7,000,000
double یک تخته 9,350,000
crib کودک با تخت 6,340,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل The City Port Istanbul

هتل The City Port Istanbul

single دوتخته 7,090,000
double یک تخته 9,530,000
crib کودک با تخت 6,150,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل GOLDEN HILL ISTANBUL

هتل GOLDEN HILL ISTANBUL

single دوتخته 7,190,000
double یک تخته 8,600,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Cumbali Plaza Istanbul

هتل Cumbali Plaza Istanbul

single دوتخته 7,280,000
double یک تخته 9,910,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Marmaray Istanbul

هتل Marmaray Istanbul

single دوتخته 7,370,000
double یک تخته 10,100,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل ATRO ISTANBUL

هتل ATRO ISTANBUL

single دوتخته 7,370,000
double یک تخته 10,100,000
crib کودک با تخت 6,340,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Cuento Taksim Istanbul

هتل Cuento Taksim Istanbul

single دوتخته 7,470,000
double یک تخته 10,290,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Maroon Tomtom Istanbul

هتل Maroon Tomtom Istanbul

single دوتخته 7,560,000
double یک تخته 10,470,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Four Sides Bomonti istanbul

هتل Four Sides Bomonti istanbul

single دوتخته 7,560,000
double یک تخته 10,470,000
crib کودک با تخت 6,340,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Dora Istanbul

هتل Dora Istanbul

single دوتخته 7,660,000
double یک تخته 10,660,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل White Monarch Istanbul

هتل White Monarch Istanbul

single دوتخته 7,750,000
double یک تخته 10,850,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Four Sides Osmanbey istanbul

هتل Four Sides Osmanbey istanbul

single دوتخته 8,030,000
double یک تخته 11,410,000
crib کودک با تخت 6,340,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Lion Istanbul

هتل Lion Istanbul

single دوتخته 8,040,000
double یک تخته 11,440,000
crib کودک با تخت 6,770,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Grand Star Istanbul

هتل Grand Star Istanbul

single دوتخته 8,220,000
double یک تخته 11,790,000
crib کودک با تخت 7,280,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Eterno istanbul

هتل Eterno istanbul

single دوتخته 8,220,000
double یک تخته 11,790,000
crib کودک با تخت 6,900,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Nova Plaza Park Istanbul

هتل Nova Plaza Park Istanbul

single دوتخته 8,260,000
double یک تخته 11,860,000
crib کودک با تخت 8,260,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل City Center Istanbul

هتل City Center Istanbul

single دوتخته 8,360,000
double یک تخته 12,070,000
crib کودک با تخت 6,980,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Taksim Express Istanbul

هتل Taksim Express Istanbul

single دوتخته 8,410,000
double یک تخته 12,160,000
crib کودک با تخت 6,530,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل CRATON ISTANBUL

هتل CRATON ISTANBUL

single دوتخته 8,600,000
double یک تخته 12,540,000
crib کودک با تخت 7,470,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Riva Istanbul

هتل Riva Istanbul

single دوتخته 8,790,000
double یک تخته 13,130,000
crib کودک با تخت 7,620,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

هتل Nova Plaza Taksim Square Istanbul

single دوتخته 8,890,000
double یک تخته 13,130,000
crib کودک با تخت 8,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Dora Pera Istanbul

هتل Dora Pera Istanbul

single دوتخته 8,970,000
double یک تخته 13,290,000
crib کودک با تخت 8,600,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Lausos Istanbul

هتل Lausos Istanbul

single دوتخته 8,970,000
double یک تخته 13,290,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Feronya Istanbul

هتل Feronya Istanbul

single دوتخته 8,970,000
double یک تخته 13,290,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Konak Istanbul

هتل Konak Istanbul

single دوتخته 8,970,000
double یک تخته 13,290,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Lionel Istanbul

هتل Lionel Istanbul

single دوتخته 9,160,000
double یک تخته 13,670,000
crib کودک با تخت 7,280,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Grand de Pera Istanbul

هتل Grand de Pera Istanbul

single دوتخته 9,160,000
double یک تخته 13,670,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Palazzo Donizetti Istanbul

هتل Palazzo Donizetti Istanbul

single دوتخته 9,160,000
double یک تخته 13,670,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Surmeli Istanbul

هتل Surmeli Istanbul

single دوتخته 9,160,000
double یک تخته 13,670,000
crib کودک با تخت 6,720,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Clarion Golden Horn istanbul

هتل Clarion Golden Horn istanbul

single دوتخته 9,250,000
double یک تخته 14,040,000
crib کودک با تخت 7,470,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Crowne Plaza Harbiye Istanbul

هتل Crowne Plaza Harbiye Istanbul

single دوتخته 9,320,000
double یک تخته 13,980,000
crib کودک با تخت 7,620,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل MERCURE BOMONTI  ISTANBUL

هتل MERCURE BOMONTI ISTANBUL

single دوتخته 9,320,000
double یک تخته 13,980,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Seminal Istanbul

هتل Seminal Istanbul

single دوتخته 9,530,000
double یک تخته 14,410,000
crib کودک با تخت 7,200,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Green Park Taksim Istanbul

هتل Green Park Taksim Istanbul

single دوتخته 9,720,000
double یک تخته 14,790,000
crib کودک با تخت 7,090,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Best Western Eresin Istanbul

هتل Best Western Eresin Istanbul

single دوتخته 9,740,000
double یک تخته 14,830,000
crib کودک با تخت 7,200,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Lamartine Istanbul

هتل Lamartine Istanbul

single دوتخته 9,910,000
double یک تخته 15,170,000
crib کودک با تخت 7,660,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Eresin Taxim Premier Istanbul

هتل Eresin Taxim Premier Istanbul

single دوتخته 10,160,000
double یک تخته 15,470,000
crib کودک با تخت 7,410,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Nippon Istanbul

هتل Nippon Istanbul

single دوتخته 10,160,000
double یک تخته 15,680,000
crib کودک با تخت 6,980,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

هتل Nova Plaza Crystal Istanbul

single دوتخته 10,380,000
double یک تخته 16,100,000
crib کودک با تخت 8,680,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Central palace Istanbul

هتل Central palace Istanbul

single دوتخته 10,470,000
double یک تخته 16,110,000
crib کودک با تخت 7,280,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Cher İstanbul

هتل Cher İstanbul

single دوتخته 10,470,000
double یک تخته 16,300,000
crib کودک با تخت 8,220,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل The Peak Istanbul

هتل The Peak Istanbul

single دوتخته 10,570,000
double یک تخته 16,670,000
crib کودک با تخت 8,220,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Grand Oztanik Istanbul

هتل Grand Oztanik Istanbul

single دوتخته 10,590,000
double یک تخته 16,530,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Avantgarde Taksim Istanbul

هتل Avantgarde Taksim Istanbul

single دوتخته 10,590,000
double یک تخته 16,530,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Golden Age Istanbul

هتل Golden Age Istanbul

single دوتخته 10,800,000
double یک تخته 16,950,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Point Barbaros Istanbul

هتل Point Barbaros Istanbul

single دوتخته 10,800,000
double یک تخته 16,950,000
crib کودک با تخت 7,730,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Grand Cevahir Istanbul

هتل Grand Cevahir Istanbul

single دوتخته 10,850,000
double یک تخته 15,360,000
crib کودک با تخت 7,470,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Lazzoni Istanbul

هتل Lazzoni Istanbul

single دوتخته 11,040,000
double یک تخته 17,420,000
crib کودک با تخت 8,410,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Taksim Gonen Istanbul

هتل Taksim Gonen Istanbul

single دوتخته 11,230,000
double یک تخته 16,740,000
crib کودک با تخت 8,680,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Ramada Istanbul

هتل Ramada Istanbul

single دوتخته 11,230,000
double یک تخته 17,800,000
crib کودک با تخت 8,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل The Marmara Pera

هتل The Marmara Pera

single دوتخته 11,230,000
double یک تخته 17,800,000
crib کودک با تخت 8,040,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Occidental Taksim Istanbul

هتل Occidental Taksim Istanbul

single دوتخته 11,440,000
double یک تخته 18,220,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Doubletree By Hilton Piyalepasa Istanbul

هتل Doubletree By Hilton Piyalepasa Istanbul

single دوتخته 11,440,000
double یک تخته 18,220,000
crib کودک با تخت 8,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Cartoon Istanbul

هتل Cartoon Istanbul

single دوتخته 11,440,000
double یک تخته 18,010,000
crib کودک با تخت 8,040,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Radisson Blu Pera Istanbul

هتل Radisson Blu Pera Istanbul

single دوتخته 11,860,000
double یک تخته 19,920,000
crib کودک با تخت 6,980,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Titanic City Istanbul

هتل Titanic City Istanbul

single دوتخته 12,070,000
double یک تخته 19,500,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Sheraton City Center Istanbul

هتل Sheraton City Center Istanbul

single دوتخته 12,390,000
double یک تخته 20,130,000
crib کودک با تخت 7,620,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Point Istanbul

هتل Point Istanbul

single دوتخته 13,130,000
double یک تخته 21,620,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Elite World Istanbul

هتل Elite World Istanbul

single دوتخته 14,190,000
double یک تخته 23,740,000
crib کودک با تخت 7,830,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

single دوتخته 15,250,000
double یک تخته 25,860,000
crib کودک با تخت 8,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Hilton Bomonti Istanbul

هتل Hilton Bomonti Istanbul

single دوتخته 16,320,000
double یک تخته 27,980,000
crib کودک با تخت 8,040,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Conrad Istanbul

هتل Conrad Istanbul

single دوتخته 17,270,000
double یک تخته 29,890,000
crib کودک با تخت 8,040,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000
هتل Hilton Bosphorus Istanbul

هتل Hilton Bosphorus Istanbul

single دوتخته 17,800,000
double یک تخته 30,530,000
crib کودک با تخت 8,890,000
stroller کودک بدون تخت 4,440,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی در کشورمقصد ، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری  با ناهار، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی


تکمیل  و دریافت فرم QR COD برای مسافرین بطور جداگانه قبل از عزیمت به کشور مقصد الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
کودک زیر 2 سال 850.000 تومان 

ساعت کاری همه روزه از 09:00 الی 18:00

امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور استانبول از اصفهان
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .