تور آنتالیا خرداد 1401

*** پکیج ویژه تاریخ 5 خرداد میباشد ***

**سقف بیمه مبلغ 10.000 یوروبا پوشش کرونا **
 

هتل Agon Antalya

هتل Agon Antalya

single دوتخته 10,645,000
double یک تخته 13,055,000
crib کودک با تخت 10,440,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Armir Resort Antalya

هتل Armir Resort Antalya

single دوتخته 13,055,000
double یک تخته 15,870,000
crib کودک با تخت 10,645,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Maya World Park Antalya

هتل Maya World Park Antalya

single دوتخته 13,860,000
double یک تخته 19,085,000
crib کودک با تخت 11,445,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Cender Antalya

هتل Cender Antalya

single دوتخته 14,035,000
double یک تخته 17,300,000
crib کودک با تخت 10,960,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل  Maya World Belek Antalya

هتل Maya World Belek Antalya

single دوتخته 14,865,000
double یک تخته 17,680,000
crib کودک با تخت 11,045,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Meder Resort Hotel Antalya

هتل Meder Resort Hotel Antalya

single دوتخته 14,865,000
double یک تخته 18,885,000
crib کودک با تخت 12,050,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Palmet Beach Resort Antalya

هتل Palmet Beach Resort Antalya

single دوتخته 14,865,000
double یک تخته 17,680,000
crib کودک با تخت 12,250,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Transatlantik Antalya

هتل Transatlantik Antalya

single دوتخته 14,865,000
double یک تخته 19,085,000
crib کودک با تخت 11,445,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Armas Labada Antalya

هتل Armas Labada Antalya

single دوتخته 15,465,000
double یک تخته 21,700,000
crib کودک با تخت 12,450,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

single دوتخته 15,465,000
double یک تخته 23,505,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Daima Biz Kemer Antalya

هتل Daima Biz Kemer Antalya

single دوتخته 15,670,000
double یک تخته 20,090,000
crib کودک با تخت 11,850,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Miarosa Antalya

هتل Miarosa Antalya

single دوتخته 15,870,000 | GHAZAL BEACH
double یک تخته 23,505,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Perre La Mer Antalya

هتل Perre La Mer Antalya

single دوتخته 15,870,000
double یک تخته 21,095,000
crib کودک با تخت 11,850,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Karmir Resort Kemer Antalya

هتل Karmir Resort Kemer Antalya

single دوتخته 16,675,000
double یک تخته 21,495,000
crib کودک با تخت 12,450,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Aydinbey Queen Palace

هتل Aydinbey Queen Palace

single دوتخته 17,275,000
double یک تخته 21,495,000
crib کودک با تخت 12,250,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Grand Park Lara Antalya

هتل Grand Park Lara Antalya

single دوتخته 17,275,000 | 4PAX
double یک تخته 21,495,000
crib کودک با تخت 12,250,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Aquaworld Belek Antalya

هتل Aquaworld Belek Antalya

single دوتخته 17,680,000
double یک تخته 22,905,000
crib کودک با تخت 12,855,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Aydinbey Famous Resort Antalya

هتل Aydinbey Famous Resort Antalya

single دوتخته 17,880,000
double یک تخته 22,300,000
crib کودک با تخت 12,450,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Grand Park Lara Antalya

هتل Grand Park Lara Antalya

single دوتخته 17,880,000
double یک تخته 23,710,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

single دوتخته 17,880,000
double یک تخته 22,905,000
crib کودک با تخت 12,450,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل  Wind of Lara Antalya

هتل Wind of Lara Antalya

single دوتخته 18,080,000
double یک تخته 26,725,000
crib کودک با تخت 13,860,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sea Life Family Lara

هتل Sea Life Family Lara

single دوتخته 18,260,000
double یک تخته 25,360,000
crib کودک با تخت 12,305,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Royal Diwa Tekirova Resort Antalya

هتل Royal Diwa Tekirova Resort Antalya

single دوتخته 18,480,000
double یک تخته 27,525,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Porto Bello Antalya

هتل Porto Bello Antalya

single دوتخته 18,640,000
double یک تخته 25,555,000
crib کودک با تخت 12,880,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sherwood Suites Resort Antalya

هتل Sherwood Suites Resort Antalya

single دوتخته 19,220,000
double یک تخته 28,820,000
crib کودک با تخت 14,225,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

single دوتخته 19,485,000
double یک تخته 24,110,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Orange County Resort Belek

هتل Orange County Resort Belek

single دوتخته 19,890,000
double یک تخته 27,930,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Akka Alinda Antalya

هتل Akka Alinda Antalya

single دوتخته 20,290,000
double یک تخته 31,145,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

single دوتخته 20,490,000
double یک تخته 31,545,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Amara Luxury Resort & Villas Antalya

هتل Amara Luxury Resort & Villas Antalya

single دوتخته 20,695,000
double یک تخته 26,320,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Wyndham Garden Lara Antalya

هتل Wyndham Garden Lara Antalya

single دوتخته 20,895,000
double یک تخته 32,755,000
crib کودک با تخت 14,460,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Limak Arcadia Antalya

هتل Limak Arcadia Antalya

single دوتخته 21,095,000
double یک تخته 31,545,000
crib کودک با تخت 14,460,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Amara Premier Palace Antalya

هتل Amara Premier Palace Antalya

single دوتخته 21,495,000
double یک تخته 30,745,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

single دوتخته 21,495,000
double یک تخته 29,135,000
crib کودک با تخت 14,460,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Club Sera Antalya

هتل Club Sera Antalya

single دوتخته 21,900,000
double یک تخته 30,745,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Limak Atlantis Antalya

هتل Limak Atlantis Antalya

single دوتخته 22,905,000
double یک تخته 33,355,000
crib کودک با تخت 15,465,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sherwood Dreams Belek Antalya

هتل Sherwood Dreams Belek Antalya

single دوتخته 23,060,000
double یک تخته 34,000,000
crib کودک با تخت 16,340,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Orange County Kemer Antalya

هتل Orange County Kemer Antalya

single دوتخته 23,105,000
double یک تخته 35,970,000
crib کودک با تخت 0
stroller کودک بدون تخت 0
هتل AKKA Antedon Kemer Antalya

هتل AKKA Antedon Kemer Antalya

single دوتخته 23,305,000
double یک تخته 37,175,000
crib کودک با تخت 13,455,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Miracle Resort Lara Antalya

هتل Miracle Resort Lara Antalya

single دوتخته 24,915,000
double یک تخته 32,550,000
crib کودک با تخت 17,075,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Fame Residence Lara and SPA

هتل Fame Residence Lara and SPA

single دوتخته 25,920,000
double یک تخته 35,770,000
crib کودک با تخت 17,475,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل  Spice Resort Antalya

هتل Spice Resort Antalya

single دوتخته 25,920,000
double یک تخته 37,575,000
crib کودک با تخت 16,470,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Maritim Pine Beach Antalya

هتل Maritim Pine Beach Antalya

single دوتخته 26,120,000
double یک تخته 39,185,000
crib کودک با تخت 12,250,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Selectum Family Antalya

هتل Selectum Family Antalya

single دوتخته 26,320,000
double یک تخته 37,980,000
crib کودک با تخت 15,465,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sueno Golf Belek Antalya

هتل Sueno Golf Belek Antalya

single دوتخته 26,520,000
double یک تخته 42,000,000
crib کودک با تخت 15,465,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Baia Antalya

هتل Baia Antalya

single دوتخته 26,520,000
double یک تخته 38,180,000
crib کودک با تخت 15,465,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Limak Lara Antalya

هتل Limak Lara Antalya

single دوتخته 27,125,000
double یک تخته 40,995,000
crib کودک با تخت 17,475,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sherwood Exclusive Antalya

هتل Sherwood Exclusive Antalya

single دوتخته 27,860,000
double یک تخته 42,640,000
crib کودک با تخت 18,640,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Granada Luxury Alanya

هتل Granada Luxury Alanya

single دوتخته 28,530,000
double یک تخته 39,990,000
crib کودک با تخت 18,480,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

single دوتخته 28,530,000
double یک تخته 42,000,000
crib کودک با تخت 17,475,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Royal Wings Lara

هتل Royal Wings Lara

single دوتخته 29,740,000
double یک تخته 42,600,000
crib کودک با تخت 17,475,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Susesi Belek Antalya

هتل Susesi Belek Antalya

single دوتخته 30,340,000
double یک تخته 45,215,000
crib کودک با تخت 17,475,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Titanic Beach Lara Antalya

هتل Titanic Beach Lara Antalya

single دوتخته 30,745,000
double یک تخته 41,195,000
crib کودک با تخت 18,480,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Nirvana Cosmopolitan Antalya

هتل Nirvana Cosmopolitan Antalya

single دوتخته 31,145,000
double یک تخته 47,625,000
crib کودک با تخت 19,485,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 31,950,000
double یک تخته 45,415,000
crib کودک با تخت 19,485,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Titanic Deluxe Golf Belek

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

single دوتخته 32,955,000
double یک تخته 44,815,000
crib کودک با تخت 18,480,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Royal Seginus Lara Antalya

هتل Royal Seginus Lara Antalya

single دوتخته 36,370,000
double یک تخته 49,840,000
crib کودک با تخت 19,485,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Royal Holiday Palace Lara

هتل Royal Holiday Palace Lara

single دوتخته 36,370,000
double یک تخته 49,840,000
crib کودک با تخت 19,485,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Voyage Belek Antalya

هتل Voyage Belek Antalya

single دوتخته 37,780,000
double یک تخته 51,645,000
crib کودک با تخت 21,495,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Resort Rixos Sungate Antalya

هتل Resort Rixos Sungate Antalya

single دوتخته 38,180,000
double یک تخته 54,060,000
crib کودک با تخت 23,505,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Titanic Mardan Palace Antalya

هتل Titanic Mardan Palace Antalya

single دوتخته 38,580,000
double یک تخته 53,655,000
crib کودک با تخت 20,490,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Barut Lara Antalya

هتل Barut Lara Antalya

single دوتخته 41,800,000
double یک تخته 57,880,000
crib کودک با تخت 23,505,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Ela Quality Resort  Antalya

هتل Ela Quality Resort Antalya

single دوتخته 42,600,000
double یک تخته 59,685,000
crib کودک با تخت 23,505,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Delphin Be Grand Resort Lara Antalya

هتل Delphin Be Grand Resort Lara Antalya

single دوتخته 45,330,000
double یک تخته 63,570,000
crib کودک با تخت 22,865,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 46,620,000
double یک تخته 72,750,000
crib کودک با تخت 24,510,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Delphin Imperial Lara Antalya

هتل Delphin Imperial Lara Antalya

single دوتخته 47,060,000
double یک تخته 64,720,000
crib کودک با تخت 24,785,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Rixos Premium Tekirova Antalya

هتل Rixos Premium Tekirova Antalya

single دوتخته 48,630,000
double یک تخته 75,765,000
crib کودک با تخت 27,525,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Rixos Premium Belek Antalya

هتل Rixos Premium Belek Antalya

single دوتخته 57,675,000
double یک تخته 91,445,000
crib کودک با تخت 27,525,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000
هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

هتل Maxx Royal Belek Golf Resortk Antalya

single دوتخته 75,565,000
double یک تخته 132,450,000
crib کودک با تخت 29,535,000
stroller کودک بدون تخت 9,190,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز پگاسوس ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی تا سقف 10000 یورو، اقامت در هتل برا اساس خدمات  ، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

1- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

جهت اطلاع دقیق تر از  تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500
-درصورت مثبت اعلام شدن تست در مسیر برگشت کلیه هزینه های درمانی و اقامتی  و قرنطینه به عهده شرکت کارگذاری بیمه صادر کننده میباشد .

امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به تور آنتالیا خرداد 1401
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .