تور آنتالیا تابستان 1400

**روزهای 5شنبه و جمعه هر هفته**


**پرواز مستقیم به فرودگاه آنتالیا**


**سقف بیمه مبلغ 10.000 یوروبا پوشش کرونا **
 

هتل Melodi Kemer Antalya

هتل Melodi Kemer Antalya

single دوتخته 7,620,000
double یک تخته 8,870,000
crib کودک با تخت 6,900,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل sports belek Antalya

هتل sports belek Antalya

single دوتخته 9,405,000
double یک تخته 12,805,000
crib کودک با تخت 7,440,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Fame Beach Antalya

هتل Fame Beach Antalya

single دوتخته 11,550,000
double یک تخته 14,410,000
crib کودک با تخت 8,870,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

هتل Sensitive Premium Resort and Spa Antalya

single دوتخته 11,730,000
double یک تخته 14,590,000
crib کودک با تخت 8,870,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Imperial Sunland Antalya

هتل Imperial Sunland Antalya

single دوتخته 12,090,000
double یک تخته 15,665,000
crib کودک با تخت 9,050,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Palmet Beach Resort Antalya

هتل Palmet Beach Resort Antalya

single دوتخته 12,265,000
double یک تخته 15,305,000
crib کودک با تخت 8,870,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل  Wind of Lara Antalya

هتل Wind of Lara Antalya

single دوتخته 12,445,000
double یک تخته 18,165,000
crib کودک با تخت 9,050,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Miarosa Antalya

هتل Miarosa Antalya

single دوتخته 12,805,000
double یک تخته 17,630,000
crib کودک با تخت 8,870,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Grand Park Lara Antalya

هتل Grand Park Lara Antalya

single دوتخته 13,520,000
double یک تخته 17,270,000
crib کودک با تخت 9,765,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Armas Sunrise Lara Antalya

هتل Armas Sunrise Lara Antalya

single دوتخته 14,410,000
double یک تخته 18,700,000
crib کودک با تخت 9,585,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Lara Family Club

هتل Lara Family Club

single دوتخته 14,590,000
double یک تخته 19,590,000
crib کودک با تخت 10,300,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Ramada Resort Lara Antalya

هتل Ramada Resort Lara Antalya

single دوتخته 14,590,000
double یک تخته 21,025,000
crib کودک با تخت 10,300,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Transatlantik Antalya

هتل Transatlantik Antalya

single دوتخته 15,490,000
double یک تخته 20,700,000
crib کودک با تخت 8,990,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Siam Antalya

هتل Siam Antalya

single دوتخته 16,380,000
double یک تخته 21,560,000
crib کودک با تخت 10,655,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Aska Lara Resort Antalya

هتل Aska Lara Resort Antalya

single دوتخته 16,915,000
double یک تخته 22,455,000
crib کودک با تخت 11,730,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Marti Myra Antalya

هتل Marti Myra Antalya

single دوتخته 17,630,000
double یک تخته 23,530,000
crib کودک با تخت 11,730,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

single دوتخته 17,630,000
double یک تخته 29,250,000
crib کودک با تخت 11,910,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

single دوتخته 18,155,000
double یک تخته 30,445,000
crib کودک با تخت 12,095,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

single دوتخته 18,345,000
double یک تخته 30,680,000
crib کودک با تخت 12,265,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Grand Park Kemer Antalya

هتل Grand Park Kemer Antalya

single دوتخته 18,525,000
double یک تخته 25,495,000
crib کودک با تخت 12,265,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Innvista Antalya

هتل Innvista Antalya

single دوتخته 18,525,000
double یک تخته 24,780,000
crib کودک با تخت 12,260,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Melas Lara Antalya

هتل Melas Lara Antalya

single دوتخته 18,700,000
double یک تخته 26,390,000
crib کودک با تخت 12,265,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Baia Antalya

هتل Baia Antalya

single دوتخته 18,990,000
double یک تخته 26,100,000
crib کودک با تخت 12,490,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل IC Santai Family Antalya

هتل IC Santai Family Antalya

single دوتخته 19,190,000
double یک تخته 32,430,000
crib کودک با تخت 12,950,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Orange County Kemer Antalya

هتل Orange County Kemer Antalya

single دوتخته 19,590,000
double یک تخته 33,160,000
crib کودک با تخت 13,180,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Limak Atlantis Antalya

هتل Limak Atlantis Antalya

single دوتخته 19,775,000
double یک تخته 26,745,000
crib کودک با تخت 12,445,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Mirage Park Resort Antalya

هتل Mirage Park Resort Antalya

single دوتخته 20,310,000
double یک تخته 27,460,000
crib کودک با تخت 13,160,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

single دوتخته 20,310,000
double یک تخته 27,460,000
crib کودک با تخت 12,625,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Cornelia Deluxe Antalya

هتل Cornelia Deluxe Antalya

single دوتخته 20,310,000
double یک تخته 27,460,000
crib کودک با تخت 13,160,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Fame Residence Lara and SPA

هتل Fame Residence Lara and SPA

single دوتخته 20,990,000
double یک تخته 30,200,000
crib کودک با تخت 13,890,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Liberty Lara Antalya

هتل Liberty Lara Antalya

single دوتخته 21,205,000
double یک تخته 30,680,000
crib کودک با تخت 13,695,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Miracle Resort Lara Antalya

هتل Miracle Resort Lara Antalya

single دوتخته 21,740,000
double یک تخته 29,605,000
crib کودک با تخت 13,520,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

single دوتخته 22,100,000
double یک تخته 30,145,000
crib کودک با تخت 14,055,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

single دوتخته 22,190,000
double یک تخته 34,590,000
crib کودک با تخت 9,990,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

single دوتخته 22,290,000
double یک تخته 32,400,000
crib کودک با تخت 14,490,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Titanic Beach Lara Antalya

هتل Titanic Beach Lara Antalya

single دوتخته 22,290,000
double یک تخته 32,130,000
crib کودک با تخت 13,490,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Susesi Belek Antalya

هتل Susesi Belek Antalya

single دوتخته 22,990,000
double یک تخته 32,130,000
crib کودک با تخت 13,990,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Adalya Elite Antalya

هتل Adalya Elite Antalya

single دوتخته 23,490,000
double یک تخته 33,720,000
crib کودک با تخت 11,990,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Titanic Mardan Palace Antalya

هتل Titanic Mardan Palace Antalya

single دوتخته 23,490,000
double یک تخته 33,720,000
crib کودک با تخت 11,990,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Rixos Downtown Antalya

هتل Rixos Downtown Antalya

single دوتخته 23,885,000
double یک تخته 38,190,000
crib کودک با تخت 14,950,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Xanadu Resort Antalya

هتل Xanadu Resort Antalya

single دوتخته 24,780,000
double یک تخته 36,045,000
crib کودک با تخت 15,305,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Bellis Deluxe Belek Antalya

هتل Bellis Deluxe Belek Antalya

single دوتخته 24,990,000
double یک تخته 38,700,000
crib کودک با تخت 15,860,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Barut Lara Antalya

هتل Barut Lara Antalya

single دوتخته 26,570,000
double یک تخته 46,235,000
crib کودک با تخت 15,840,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Titanic Deluxe Golf Belek

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

single دوتخته 26,570,000
double یک تخته 37,115,000
crib کودک با تخت 16,735
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Delphin Imperial Lara Antalya

هتل Delphin Imperial Lara Antalya

single دوتخته 26,690,000
double یک تخته 37,590,000
crib کودک با تخت 16,700,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Resort Rixos Sungate Antalya

هتل Resort Rixos Sungate Antalya

single دوتخته 31,690,000
double یک تخته 53,000,000
crib کودک با تخت 19,200,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Royal Holiday Palace Lara

هتل Royal Holiday Palace Lara

single دوتخته 33,590,000
double یک تخته 48,200,000
crib کودک با تخت 20,170,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Royal Seginus Lara Antalya

هتل Royal Seginus Lara Antalya

single دوتخته 33,590,000
double یک تخته 48,200,000
crib کودک با تخت 20,170,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Royal Wings Lara

هتل Royal Wings Lara

single دوتخته 33,590,000
double یک تخته 48,200,000
crib کودک با تخت 20,170,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 36,935,000
double یک تخته 55,350,000
crib کودک با تخت 21,205,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

هتل Calista Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 37,115,000
double یک تخته 53,205,000
crib کودک با تخت 21,205,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Voyage Belek Antalya

هتل Voyage Belek Antalya

single دوتخته 39,975,000
double یک تخته 63,750,000
crib کودک با تخت 22,995,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000
هتل Rixos Premium Belek Antalya

هتل Rixos Premium Belek Antalya

single دوتخته 55,590,000
double یک تخته 97,100,000
crib کودک با تخت 31,290,000
stroller کودک بدون تخت 7,490,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک مستقیم فریبرد ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی تا سقف 10000 یورو، اقامت در هتل برا اساس خدمات  ، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 

توضیحات تکمیلی

1- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

جهت اطلاع دقیق تر از  تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500
-درصورت مثبت اعلام شدن تست در مسیر برگشت کلیه هزینه های درمانی و اقامتی  و قرنطینه به عهده شرکت کارگذاری بیمه صادر کننده میباشد .

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 13 امتیاز دهنده به تور آنتالیا تابستان 1400
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .