آفر تور استانبول

***  احتمال تغییر لحظه‌ای نرخ تورهای هوایی به دلیل تغییرات قیمت پرواز وجود دارد  ***
در صورت انتخاب پرواز رفت صبح و برگشت  شب مابه التفاوت به پکیج اضافه میگردد

هتل Monarch Istanbul

هتل Monarch Istanbul

single دوتخته 9,290,000
double یک تخته 10,920,000
crib کودک با تخت 9,290,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Reydel Istanbul

هتل Reydel Istanbul

single دوتخته 9,800,000
double یک تخته 11,330,000
crib کودک با تخت 9,290,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Gorur Hotel Istanbul

هتل Gorur Hotel Istanbul

single دوتخته 9,900,000
double یک تخته 11,530,000
crib کودک با تخت 9,290,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Monopol Istanbul

هتل Monopol Istanbul

single دوتخته 10,570,000
double یک تخته 12,860,000
crib کودک با تخت 9,800,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Bristol Istanbul

هتل Bristol Istanbul

single دوتخته 10,570,000
double یک تخته 12,860,000
crib کودک با تخت 9,800,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل All Inn Istanbul

هتل All Inn Istanbul

single دوتخته 10,820,000
double یک تخته 13,370,000
crib کودک با تخت 9,290,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل ATRO ISTANBUL

هتل ATRO ISTANBUL

single دوتخته 10,920,000
double یک تخته 13,470,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Actuel Life Istanbul

هتل Actuel Life Istanbul

single دوتخته 10,920,000
double یک تخته 13,470,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Marmaray Istanbul

هتل Marmaray Istanbul

single دوتخته 11,020,000 | YENIKAPI
double یک تخته 13,770,000
crib کودک با تخت 9,900,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Blueway Historical Istanbul

هتل Blueway Historical Istanbul

single دوتخته 11,330,000
double یک تخته 14,390,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل City Center Istanbul

هتل City Center Istanbul

single دوتخته 11,780,000
double یک تخته 15,280,000
crib کودک با تخت 9,890,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Jaff Nişantaşı Istanbul

هتل Jaff Nişantaşı Istanbul

single دوتخته 11,840,000
double یک تخته 15,400,000
crib کودک با تخت 10,010,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

single دوتخته 11,940,000
double یک تخته 15,610,000
crib کودک با تخت 9,900,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Dora Istanbul

هتل Dora Istanbul

single دوتخته 11,990,000
double یک تخته 15,510,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Inntel Istanbul

هتل Inntel Istanbul

single دوتخته 12,250,000
double یک تخته 16,220,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Grand Halic Istanbul

هتل Grand Halic Istanbul

single دوتخته 12,350,000
double یک تخته 15,400,000
crib کودک با تخت 9,800,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Taksim Express Istanbul

هتل Taksim Express Istanbul

single دوتخته 12,450,000
double یک تخته 16,520,000
crib کودک با تخت 10,820,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Lion Istanbul

هتل Lion Istanbul

single دوتخته 12,480,000
double یک تخته 16,680,000
crib کودک با تخت 10,430,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Grand de Pera Istanbul

هتل Grand de Pera Istanbul

single دوتخته 12,480,000
double یک تخته 16,680,000
crib کودک با تخت 12,150,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Feronya Istanbul

هتل Feronya Istanbul

single دوتخته 12,690,000
double یک تخته 17,110,000
crib کودک با تخت 10,970,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Ramada Merter Istanbul

هتل Ramada Merter Istanbul

single دوتخته 12,690,000
double یک تخته 16,030,000
crib کودک با تخت 10,000,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Taxim Lounge Istanbul

هتل Taxim Lounge Istanbul

single دوتخته 12,960,000
double یک تخته 15,610,000
crib کودک با تخت 10,310,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Dora Pera Istanbul

هتل Dora Pera Istanbul

single دوتخته 13,060,000
double یک تخته 17,850,000
crib کودک با تخت 10,410,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Zurich Istanbul

هتل Zurich Istanbul

single دوتخته 13,120,000
double یک تخته 17,970,000
crib کودک با تخت 11,510,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Premist Istanbul

هتل Premist Istanbul

single دوتخته 13,120,000
double یک تخته 17,970,000
crib کودک با تخت 10,430,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Surmeli Istanbul

هتل Surmeli Istanbul

single دوتخته 13,120,000
double یک تخته 17,970,000
crib کودک با تخت 11,080,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Dedeman Istanbul

هتل Dedeman Istanbul

single دوتخته 13,230,000
double یک تخته 18,080,000
crib کودک با تخت 9,890,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Riva Istanbul

هتل Riva Istanbul

single دوتخته 13,450,000
double یک تخته 18,620,000
crib کودک با تخت 10,970,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Grand Hilarium Istanbul

هتل Grand Hilarium Istanbul

single دوتخته 13,570,000
double یک تخته 18,980,000
crib کودک با تخت 10,820,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Elite World Prestige Istanbul

هتل Elite World Prestige Istanbul

single دوتخته 14,200,000
double یک تخته 19,590,000
crib کودک با تخت 11,590,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Golden Park Istanbul

هتل Golden Park Istanbul

single دوتخته 14,200,000
double یک تخته 20,130,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Taxim Hill Istanbul

هتل Taxim Hill Istanbul

single دوتخته 14,200,000
double یک تخته 20,130,000
crib کودک با تخت 10,430,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Central palace Istanbul

هتل Central palace Istanbul

single دوتخته 14,200,000
double یک تخته 20,130,000
crib کودک با تخت 11,510,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Grand Cevahir Istanbul

هتل Grand Cevahir Istanbul

single دوتخته 14,280,000
double یک تخته 19,270,000
crib کودک با تخت 10,410,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Lamartine Istanbul

هتل Lamartine Istanbul

single دوتخته 14,310,000
double یک تخته 20,340,000
crib کودک با تخت 10,640,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Grand Oztanik Istanbul

هتل Grand Oztanik Istanbul

single دوتخته 14,520,000
double یک تخته 20,670,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Palazzo Donizetti Istanbul

هتل Palazzo Donizetti Istanbul

single دوتخته 14,740,000
double یک تخته 21,200,000
crib کودک با تخت 10,540,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل The Artisan MGallery Istanbul

هتل The Artisan MGallery Istanbul

single دوتخته 15,170,000
double یک تخته 22,070,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Metropolitan Istanbul

هتل Metropolitan Istanbul

single دوتخته 15,280,000
double یک تخته 22,280,000
crib کودک با تخت 11,510,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Taksim Gonen Istanbul

هتل Taksim Gonen Istanbul

single دوتخته 15,280,000
double یک تخته 22,280,000
crib کودک با تخت 12,050,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Occidental Taksim Istanbul

هتل Occidental Taksim Istanbul

single دوتخته 15,390,000
double یک تخته 21,850,000
crib کودک با تخت 13,450,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Richmond Istanbul

هتل Richmond Istanbul

single دوتخته 15,390,000
double یک تخته 22,390,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Elite World Istanbul

هتل Elite World Istanbul

single دوتخته 15,490,000
double یک تخته 22,070,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Titanic City Istanbul

هتل Titanic City Istanbul

single دوتخته 16,890,000
double یک تخته 24,440,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Point Istanbul

هتل Point Istanbul

single دوتخته 16,890,000
double یک تخته 24,440,000
crib کودک با تخت 12,580,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل  FRASER PALACE

هتل FRASER PALACE

single دوتخته 18,080,000
double یک تخته 27,880,000
crib کودک با تخت 11,180,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

هتل BARCELO TAKSIM ISTANBUL

single دوتخته 18,400,000
double یک تخته 27,670,000
crib کودک با تخت 14,630,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Conrad Istanbul

هتل Conrad Istanbul

single دوتخته 19,910,000
double یک تخته 31,550,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Divan Istanbul

هتل Divan Istanbul

single دوتخته 21,740,000
double یک تخته 34,130,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Gezi Bosphorus Istanbul

هتل Gezi Bosphorus Istanbul

single دوتخته 21,850,000
double یک تخته 35,430,000
crib کودک با تخت 12,690,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Hilton Bosphorus Istanbul

هتل Hilton Bosphorus Istanbul

single دوتخته 22,710,000
double یک تخته 37,150,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل Swissotel Bosphorus Istanbul

هتل Swissotel Bosphorus Istanbul

single دوتخته 24,330,000
double یک تخته 40,380,000
crib کودک با تخت 14,200,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

هتل CVK Park Bosphorus Istanbul

single دوتخته 24,650,000
double یک تخته 41,140,000
crib کودک با تخت 13,660,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000
هتل RITZ CARLTON

هتل RITZ CARLTON

single دوتخته 29,390,000
double یک تخته 50,510,000
crib کودک با تخت 14,420,000
stroller کودک بدون تخت 7,700,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر فرودگاهی در کشورمقصد ، بیمه مسافرتی  با پوشش کرونا، اقامت در هتل با صبحانه ، گشت شهری  با ناهار، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با 7 ماه اعتبار
 کارت واکسن دو دوز با فاصله 14 روز از دوز دوم یا تست منفی با اعتبار 72 ساعت

توضیحات تکمیلی

تکمیل  و دریافت فرم QR COD برای مسافرین بطور جداگانه قبل از عزیمت به کشور مقصد الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
کودک زیر 2 سال 990.000 تومان 

ساعت کاری همه روزه از 09:00 الی 18:00

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 20 امتیاز دهنده به آفر تور استانبول
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .