آفر تور آنتالیا شهریور

**روزهای جمعه هر هفته**

***پکیج ویژه 12شهریور ***

**پرواز مستقیم به فرودگاه آنتالیا**

**سقف بیمه مبلغ 10.000 یورو با پوشش کرونا **

هتل Lara Palace Antalya

هتل Lara Palace Antalya

single دوتخته 9,935,000
double یک تخته 12,340,000
crib کودک با تخت 9,910,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Melodi Kemer Antalya

هتل Melodi Kemer Antalya

single دوتخته 10,445,000
double یک تخته 12,560,000
crib کودک با تخت 10,255,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Himeros Beach Kemer Antalya

هتل Himeros Beach Kemer Antalya

single دوتخته 11,045,000
double یک تخته 12,990,000
crib کودک با تخت 10,400,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل sports belek Antalya

هتل sports belek Antalya

single دوتخته 12,285,000
double یک تخته 15,685,000
crib کودک با تخت 10,685,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Lara Hadrianus Antalya

هتل Lara Hadrianus Antalya

single دوتخته 12,620,000
double یک تخته 16,350,000
crib کودک با تخت 10,920,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Armir Resort Antalya

هتل Armir Resort Antalya

single دوتخته 13,485,000
double یک تخته 16,685,000
crib کودک با تخت 11,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Armas Sunrise Lara Antalya

هتل Armas Sunrise Lara Antalya

single دوتخته 13,885,000
double یک تخته 18,485,000
crib کودک با تخت 11,685,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Armas Lara Antalya

هتل Armas Lara Antalya

single دوتخته 13,885,000
double یک تخته 18,485,000
crib کودک با تخت 11,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Perre Art Antalya

هتل Perre Art Antalya

single دوتخته 14,885,000
double یک تخته 19,685,000
crib کودک با تخت 12,085,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Throne Seagate Antalya

هتل Throne Seagate Antalya

single دوتخته 14,885,000
double یک تخته 19,885,000
crib کودک با تخت 11,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Imperial Sunland Antalya

هتل Imperial Sunland Antalya

single دوتخته 15,885,000
double یک تخته 23,085,000
crib کودک با تخت 13,085,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Aydinbey Queen Palace

هتل Aydinbey Queen Palace

single دوتخته 16,085,000
double یک تخته 23,285,000
crib کودک با تخت 12,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Ring Beach Antalya

هتل Ring Beach Antalya

single دوتخته 16,085,000
double یک تخته 19,685,000
crib کودک با تخت 12,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

هتل Miarosa Kemer Beach Antalya

single دوتخته 16,485,000
double یک تخته 23,285,000
crib کودک با تخت 12,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Daima Biz Kemer Antalya

هتل Daima Biz Kemer Antalya

single دوتخته 16,485,000
double یک تخته 21,685,000
crib کودک با تخت 12,685,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Perre La Mer Antalya

هتل Perre La Mer Antalya

single دوتخته 16,485,000
double یک تخته 23,285,000
crib کودک با تخت 12,685,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sea Life Family Lara

هتل Sea Life Family Lara

single دوتخته 17,880,000
double یک تخته 26,195,000
crib کودک با تخت 13,295,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sealife Resort Antalya

هتل Sealife Resort Antalya

single دوتخته 17,880,000
double یک تخته 26,195,000
crib کودک با تخت 13,295,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل  Wind of Lara Antalya

هتل Wind of Lara Antalya

single دوتخته 18,085,000
double یک تخته 22,685,000
crib کودک با تخت 13,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sherwood Suites Resort Antalya

هتل Sherwood Suites Resort Antalya

single دوتخته 18,390,000
double یک تخته 26,195,000
crib کودک با تخت 13,975,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Lara Family Club

هتل Lara Family Club

single دوتخته 18,885,000
double یک تخته 24,885,000
crib کودک با تخت 13,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Aura Beach Resort Antalya

هتل Crystal Aura Beach Resort Antalya

single دوتخته 19,685,000
double یک تخته 28,885,000
crib کودک با تخت 13,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Paraiso Hotel Antalya

هتل Crystal Paraiso Hotel Antalya

single دوتخته 19,685,000
double یک تخته 28,885,000
crib کودک با تخت 13,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل Crystal Waterworld Resort Belek Antalya

single دوتخته 19,685,000
double یک تخته 28,885,000
crib کودک با تخت 13,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Porto Bello Antalya

هتل Porto Bello Antalya

single دوتخته 20,255,000
double یک تخته 30,945,000
crib کودک با تخت 14,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Centro Resort Antalya

هتل Crystal Centro Resort Antalya

single دوتخته 20,685,000
double یک تخته 28,885,000
crib کودک با تخت 13,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

هتل Crystal Deluxe Resort Antalya

single دوتخته 21,085,000
double یک تخته 32,885,000
crib کودک با تخت 14,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Tat Beach Antalya

هتل Crystal Tat Beach Antalya

single دوتخته 21,885,000
double یک تخته 34,885,000
crib کودک با تخت 15,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Orange County Kemer Antalya

هتل Orange County Kemer Antalya

single دوتخته 23,455,000
double یک تخته 38,105,000
crib کودک با تخت 16,130,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

هتل Asteria Kremlin Palace Antalya

single دوتخته 23,685,000
double یک تخته 32,885,000
crib کودک با تخت 16,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

هتل Limak Limra Hotel and Resort Antalya

single دوتخته 24,085,000
double یک تخته 38,880,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Fame Residence Lara and SPA

هتل Fame Residence Lara and SPA

single دوتخته 24,285,000
double یک تخته 35,885,000
crib کودک با تخت 16,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Limak Arcadia Antalya

هتل Limak Arcadia Antalya

single دوتخته 24,485,000
double یک تخته 38,880,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Crystal Sunset Luxury Resort Alanya

هتل Crystal Sunset Luxury Resort Alanya

single دوتخته 24,885,000
double یک تخته 40,880,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Selectum Family Antalya

هتل Selectum Family Antalya

single دوتخته 24,885,000
double یک تخته 38,880,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Limak Atlantis Antalya

هتل Limak Atlantis Antalya

single دوتخته 25,085,000
double یک تخته 40,880,000
crib کودک با تخت 17,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sherwood Exclusive Antalya

هتل Sherwood Exclusive Antalya

single دوتخته 25,855,000
double یک تخته 39,430,000
crib کودک با تخت 17,370,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sirene Belek Antalya

هتل Sirene Belek Antalya

single دوتخته 25,885,000
double یک تخته 38,880,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Miracle Resort Lara Antalya

هتل Miracle Resort Lara Antalya

single دوتخته 26,285,000
double یک تخته 38,285,000
crib کودک با تخت 16,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Adalya Elite Antalya

هتل Adalya Elite Antalya

single دوتخته 26,485,000
double یک تخته 40,480,000
crib کودک با تخت 17,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Rixos Downtown Antalya

هتل Rixos Downtown Antalya

single دوتخته 26,885,000
double یک تخته 35,885,000
crib کودک با تخت 17,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Baia Antalya

هتل Baia Antalya

single دوتخته 26,885,000
double یک تخته 37,685,000
crib کودک با تخت 17,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

هتل Concorde De Luxe Resort Lara Antalya

single دوتخته 27,085,000
double یک تخته 43,880,000
crib کودک با تخت 17,485,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Titanic Beach Lara Antalya

هتل Titanic Beach Lara Antalya

single دوتخته 27,885,000
double یک تخته 44,880,000
crib کودک با تخت 17,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Cornelia Deluxe Antalya

هتل Cornelia Deluxe Antalya

single دوتخته 28,285,000
double یک تخته 49,280,000
crib کودک با تخت 19,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Bellis Deluxe Belek Antalya

هتل Bellis Deluxe Belek Antalya

single دوتخته 28,885,000
double یک تخته 41,080,000
crib کودک با تخت 18,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Limak Lara Antalya

هتل Limak Lara Antalya

single دوتخته 28,885,000
double یک تخته 46,880,000
crib کودک با تخت 18,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Granada Luxury Belek

هتل Granada Luxury Belek

single دوتخته 29,290,000
double یک تخته 48,880,000
crib کودک با تخت 19,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Titanic Deluxe Golf Belek

هتل Titanic Deluxe Golf Belek

single دوتخته 29,885,000
double یک تخته 48,880,000
crib کودک با تخت 19,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Barut Lara Antalya

هتل Barut Lara Antalya

single دوتخته 31,285,000
double یک تخته 52,880,000
crib کودک با تخت 20,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Susesi Belek Antalya

هتل Susesi Belek Antalya

single دوتخته 31,885,000
double یک تخته 48,880,000
crib کودک با تخت 19,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Royal Holiday Palace Lara

هتل Royal Holiday Palace Lara

single دوتخته 31,885,000
double یک تخته 43,880,000
crib کودک با تخت 20,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Royal Wings Lara

هتل Royal Wings Lara

single دوتخته 31,885,000
double یک تخته 43,880,000
crib کودک با تخت 20,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Royal Seginus Lara Antalya

هتل Royal Seginus Lara Antalya

single دوتخته 31,885,000
double یک تخته 43,880,000
crib کودک با تخت 20,285,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل  Spice Resort Antalya

هتل Spice Resort Antalya

single دوتخته 31,885,000
double یک تخته 49,880,000
crib کودک با تخت 19,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

هتل Cornelia Diamond Golf Resort Belek Antalya

single دوتخته 32,485,000
double یک تخته 62,880,000
crib کودک با تخت 22,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Adam Eve Belek Antalya

هتل Adam Eve Belek Antalya

single دوتخته 34,885,000
double یک تخته 58,880,000
crib کودک با تخت 21,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

هتل Sueno Deluxe Belek Antalya

single دوتخته 34,885,000
double یک تخته 53,080,000
crib کودک با تخت 21,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Resort Rixos Sungate Antalya

هتل Resort Rixos Sungate Antalya

single دوتخته 38,880,000
double یک تخته 65,880,000
crib کودک با تخت 23,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

هتل Selectum Luxury Resort Belek Antalya

single دوتخته 38,880,000
double یک تخته 68,880,000
crib کودک با تخت 23,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل The Land Of Legends Belek Antalya

هتل The Land Of Legends Belek Antalya

single دوتخته 40,880,000
double یک تخته 65,880,000
crib کودک با تخت 24,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Delphin Be Grand Resort Lara Antalya

هتل Delphin Be Grand Resort Lara Antalya

single دوتخته 41,805,000
double یک تخته 58,095,000
crib کودک با تخت 24,155,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Delphin Imperial Lara Antalya

هتل Delphin Imperial Lara Antalya

single دوتخته 42,480,000
double یک تخته 58,940,000
crib کودک با تخت 25,005,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000
هتل Rixos Premium Belek Antalya

هتل Rixos Premium Belek Antalya

single دوتخته 48,680,000
double یک تخته 88,480,000
crib کودک با تخت 28,885,000
stroller کودک بدون تخت 8,490,000

مدارک و خدمات

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک مستقیم فریبرد ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی تا سقف 10000 یورو، اقامت در هتل برا اساس خدمات  ، راهنمای فارسی زبان .

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 

توضیحات تکمیلی

1- نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.

جهت اطلاع دقیق تر از  تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500
-درصورت مثبت اعلام شدن تست در مسیر برگشت کلیه هزینه های درمانی و اقامتی  و قرنطینه به عهده شرکت کارگذاری بیمه صادر کننده میباشد .

امتیاز 0.0 از 5 | از بین امتیاز دهنده به آفر تور آنتالیا شهریور
طراحی سایت و سئو توسط وبنا

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای آژانس مسافرتی سلام پرواز محفوظ است .