به پایت گره می‌خورد و غرق می‌شوی سفری به مکه

به پایت گره می‌خورد و غرق می‌شوی سفری به مکه فرهاد