سفرنامه ژاپن

مشاهده لیست سفرنامه ژاپن

توکیو با توقف


خانم و آقایی جوان در صندلی کناری‌ام نشسته‌اند که اهل ویتنام هستند. در پرواز گپی با هم زدیم. زن و شوهر هستند....صفحات: 1