سفرنامه لهستان

مشاهده لیست سفرنامه لهستان

سفری به ورشو


از اینکه چه چیزی در انتظار من بود خبری نداشتم و اینکه قرار چیکار کنم. ساعت دو و پانزده دقیقه ی صبح بود ومن توی صف طولا...صفحات: 1