سفرنامه اروپا

مشاهده لیست سفرنامه اروپا

سفر به اروپا


سیزده ساله بودیم. دو تا دختر بچه با کله هایی که بوی قرمه سبزی می دادند ولی پر از رویا و آرزو .سر کلاس جغرافیا نشسته بو...صفحات: 1