سفرنامه ارمنستان

مشاهده لیست سفرنامه ارمنستان

پا در رکاب در سرزمین آرارات


اولین سفر من برمیگرده به شهریور ماه 1394، وقتی که من 26 سالم بود. 5 روز بعد از دفاع ارشدم، یکهو بعد از صحبت و دعوت یکی...صفحات: 1