حفظ قرارداد فروش ۱۰۰ فروند هواپیما به ایران

حفظ قرارداد فروش ۱۰۰ فروند هواپیما به ایران فرهاد