کاپالی چارشی ‏بازار بزرگ استانبول ( Kapali Carsi ‏)