سامویی ، جزیره پیری که دیر کشف شد


سامویی ، جزیره پیری که دیر کشف شد Salamparvaz