پل شیطان

پل شیطان در المان:

یکی از قدیمی ترین پل ها در آلمان است. باور در مردم این است که پل توسط شیطان ساغخته شده است .

ساختمان بسیار دقیق و ویژه دارد پل و بازتاب ان در آب صرف نظر از چه موقعیتی به آن نگاه می کنید.

و به خاطر دایره کامل بودنش به پل شیطان معروف است.

از این سو پل ها به اسم شیطان در اروپا زیاد وجود دارد.ولی زیباترین آن در آلمان است که بی نظیر است.

تور
تور