خطایی رخ دادخطایی رخ داد تور | تور لحظه آخری

 021-22221500

جزئیات توردانلود پی دی اف
نام هتل

 
درجه هتل
 
خدمات

 
قیمت 2 تخته

(هر نفر)
قیمت 1 تخته

(هر نفر)
قیمت کودک با تخت
(هر نفر)
قیمت کودک بدون تخت
(هرنفر)
Fund Tbilisi HotelBB1.290.0001.569.0001.160.000890.000
COLOMBIBB1.550.0001.999.0001.200.000890.000
Asterion PalaceBB1.690.0002.250.0001.550.0001.099.000
COLOMBIBB1.990.0002.765.0001.650.0001.099.000
HOLIDAY INNBB2.125.0003.229.0001.350.000890.000
MarriotBB2.190.0003.350.0001.350.000890.000
preferenceBB2.355.0003.590.0001.750.0001.099.000
نام هتلFund Tbilisi Hotel

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.290.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.569.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.160.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)890.000
نام هتلCOLOMBI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.550.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)1.999.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.200.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)890.000
نام هتلAsterion Palace

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.690.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.250.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.550.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.099.000
نام هتلCOLOMBI

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)1.990.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)2.765.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.650.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.099.000
نام هتلHOLIDAY INN

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.125.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.229.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.350.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)890.000
نام هتلMarriot

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.190.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.350.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.350.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)890.000
نام هتلpreference

خدماتBB
قیمت 2 تخته (هرنفر)2.355.000
قیمت 1 تخته (هرنفر)3.590.000
قیمت کودک با تخت (هر نفر)1.750.000
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)1.099.000

تور
تور